Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Słońsk

Kolorowy pasek

Budżet na 2008r

Uchwała Nr  XVIII/97/07

Rady Gminy w Słońsku

z dnia 21 grudnia 2007 roku

 

w spawie uchwalenia budżetu gminy Słońsk na 2008 rok

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d, i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 86 ust 1 ,art. 165 ust.1  4,art. , art. 166, art. 168 ust 2 pkt.2 , art. 173 ust 1,2 i 4 , art. 184 ust 1 pkt. 1 ,2 ,3 ,4 ,5,6 ,7 ,8 ,9,  10,11,13,14,15, ust 2 pkt. 1 i 2 ust 3 ,ust 4 pkt.1 , art. 188 ust 2 i art. 195 ust 2  , ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 2249 poz. 2104 ze zmianami/

 

Rada Gminy uchwala, co następuje :

 

§ 1. 1.Dochody budżetu gminy ustala się w wysokości    21 752 600 zł

         w tym ;

         a. dochody bieżące           -              10 493 363 zł

         b. dochody majątkowe      -              11 259 237 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

§ 2 .1. Wydatki budżetu gminy ustala się  w wysokości  22 233 086 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

 

       2. Z wydatków o których mowa w ustępie 1 przeznacza się na :

             1/. wydatki bieżące kwotę - 9 737 435 zł w tym:

a.   kwotę 4 766 097 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b.   kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na dotacje

c.   kwotę 151 250 zł  na wydatki związane z obsługą długu gminy

d.   kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na wydatki przypadające do spłaty w danym roku z tytułu udzielonych poręczeń

             2/. wydatki majątkowe  kwotę  12 495 651 zł

 

        3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3

       

        4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi , zgodnie z załącznikiem nr 14

 

§ 3

 

1.Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 480 486 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 480 486 zł

 

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 830 000 zł,

3. Ustala się rozchody w wysokości  1 349 514  ,zgodnie z załącznikiem nr 4 w tym:

-         spłata kredytów i pożyczek kwota 864 950 zł nastąpi z dochodów własnych gminy

-         spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 484 564 z ł

 

§ 4

 

W budżecie gminy tworzy się:

  1. rezerwę ogólną w wysokości 80 060 zł
  2. rezerwę celową w wysokości 5 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

 

§ 5

 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ,zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6

 

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,zgodnie z załącznikiem nr 7

 

§ 6

 

1. Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

 

§ 7

 

1. Ustala się .plan przychodów i wydatków  Zakładu Budżetowego w wysokości

        przychody                  912 700 zł

        wydatki zł         -          867 700 

        zgodnie z załącznikiem nr 8

 

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości

        dochody            -          124 040 

        wydatki            -          124 040 zł

        zgodnie z załącznikiem nr 9

 

§ 8

 

Ustala się dotacja przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Wodno – Ściekowej w Słońsku

1/. Z tytułu dopłaty do wody w wysokości 60 000

zgodnie z załącznikiem nr 10

 

2/.Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę 30 000

zgodnie z załącznikiem nr 13

 

§ 9

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości

        1/. przychody      -        7 500 zł

        2/. wydatki          -        30 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11

 

§ 10

 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1/. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty    1 500 000 zł

2/. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty      2 500 000 zł

 

§ 11

 

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości  16 500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12

 

§ 12

 

Upoważnia się Wójta do :

1/. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do  wysokości  1 500 000 zł

2/. zaciągania zobowiązań:

        a/. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,

                 na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub

                 bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z

                 kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3

        b/. z tytułu umów ,których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

                 zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009

                 roku na łączną kwotę  1 025 000 zł

 

3/. dokonywnia zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4/. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy

        uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem

        wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków

        majątkowych

5/. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w 

        innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

6/.udzielania w roku budżetowym poręczeń do wysokości 50 000 zł

 

§.13

 

  1. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielonych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 50 000 zł
  2. Ustala się wysokość sumy ,do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 300 000 zł

 

§ 14

 

Wykonanie Uchwały powierz się Wójtowi Gminy

 

§ 15

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Załączniki

Nowa uchwała budżetowa (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
tabela do prognozy (47.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do budżet gminy kierunek wydatków (87.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik do budżetu o dochodach i wydatkach (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Plan finansowy - dochody (59.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Plan finansowy - wydatki (89.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 WPI na 2008-2010 (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 o przychodach i wydatkach - budżet (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 - zadania zlecone - budżet (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej -cmentarz (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej - powierzone (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 8 - zakład budzetowy - budżet (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 9 do budżetu 2007 dochody jednostek (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 - pozostałe dotacje - budżet (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 11 GFOSiGW - budżet (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 - jednostki pomocnicze - budżet (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 13 do budżetu (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 14 Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych (57.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karina Burkiewicz
Data utworzenia:2008-01-10 20:11:19
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowaluk
Data wprowadzenia:2008-01-10 20:11:19
Opublikował:Mariusz Kowaluk
Data publikacji:2008-01-10 20:19:31
Ostatnia zmiana:2008-01-10 20:19:31
Ilość wyświetleń:1163

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij