Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Słońsk

Kolorowy pasek

Budżet na 2005r.

Uchwała Nr XX/138/05

Rady Gminy Słońsk

z dnia 23 lutego 2005 r.

 

Uchwała budżetowa na 2005 rok

Gminy SŁOŃSK

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" pkt 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym / Dz. .U. z 2001 nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 61 ust 2 ,art. 109 , art. 110  , art.116 ust. 1 ,art.124 ust.1 pkt. 1 ,2,  3 ,4, 4a, 5, 6, 7, 8 , 9, 10  ust 2 i ust.3 i ust.4 pkt 1 ,  art.128 ust. 2 pkt. 1i 2 art.134  ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych  tekst jednolity  Dz. U. z 2003 roku nr 15 pozycja 148 z późniejszymi zmianami

 

Rada Gminy uchwala co następuje :

 

 

§ 1

 

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości         -  9 629 462 zł

jak w załączniku Nr 1 do Uchwały

 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje między innymi:

 

1/.dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

w kwocie             -  1 440 435 zł

jak w załączniku Nr 3 do Uchwały

 

2/. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie        -     70 000 zł

 

§ 2

 

1.Ustala  się wydatki budżetu gminy w  kwocie  -  13 713 040 zł

   jak w Załączniku Nr 2 do Uchwały

 

2.Z wydatków  o których mowa w Ust.1  przeznacza się łącznie na :

    1/.Wydatki bieżące kwotę   -  7 482 878   zł . w tym :

         a. kwotę –  3 618 809  zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne

             od  wynagrodzeń

         b. kwotę – 225 328    z przeznaczeniem na dotacje

         c. kwotę -  149 620     na wydatki związane z obsługą długu gminy

 

    2/.Wydatki majątkowe w kwocie     -  6 230 162      

         w tym: na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie – 5 713 162     

                     jak w załączniku Nr 10 do Uchwały

 

3/.Z kwoty dotacji ,o której mowa w ust. 2 pkt. 1 lit " b " przeznacza się

Na dotacje przedmiotowe kwotę  70 000  zł w tym:                                                       .

   a.  dla zakładu  budżetowego kwotę    -  70 000

        oraz na pozostałe dotacje udzielone z budżetu     - 155 328  w tym:

    a.  dla przedszkola publicznego  -   155 328 zł

        zgodnie z załącznikiem Nr.8

             

    4.   Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje także :

1/. Wydatki w kwocie  1 440 435  zł na realizację zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak    w  Załączniku Nr 3 do Uchwały

2/. Wydatki w kwocie  70 000    na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,jak w Załączniku Nr .4 do Uchwały

3/. Wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie  - 5 665 zł  zgodnie z Załącznikiem  Nr 9 do Uchwały     

                      

§ 3

 

1.Deficyt budżetu w kwocie    4 083 578  zł zostanie pokryty przychodami

   z zaciągniętych pożyczek i kredytów

  w tym  :

  pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów finansowych

 w   ramach środków pochodzących z funduszy strukturalnych  w kwocie 3 618 704 zł

 

2.Rozchody budżetu ustala się w kwocie  1 513 940 zł

w tym:

a/. Spłata pożyczek i kredytu w kwocie 1 513 940 zł nastąpi z dochodów własnych gminy

     w tym: spłata kredytu na zadania realizowane  z funduszy  SAPARD – 680 000,-

 

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 5 do Uchwały                                                                        

 

§ 4

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego jak

W Załączniku Nr   6     Do Uchwały

     

§ 5

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki wodnej , jak w Załączniku Nr  7   Do Uchwały

 

 

§ 6

 

 

Tworzy się rezerwy :

1/. Ogólną w wysokości  - 58 413 

 na wydatki bieżące

 

§ 7

 

Upoważnia się Wójta Gminy do :

 

1/. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym

     do wysokości   -    1 000 000        

2/. Dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między  

     działami .

3/. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości     -     300 000 zł

4/. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach , niż bank      

     prowadzący obsługę budżetu gminy

 5/.Do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego/   

  6/ Do przekazania niektórych uprawnień  do dokonywania przeniesień planowanych  

      wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy    w ramach tego samego rozdziału  

      klasyfikacji  budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od 

      wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.                                 

 

§ 8

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Słońsk .

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego .

 

Załączniki

Uchwała budżetowa 2005 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 (41.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 (61.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 (38.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o dochopdach i wydatkach na 2005 (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kierunek Wydatków na 2005 (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Prognoza długu (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karina Burkiewicz
Data utworzenia:2008-02-05 08:31:12
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowaluk
Data wprowadzenia:2008-02-05 08:32:10
Opublikował:Mariusz Kowaluk
Data publikacji:2008-02-05 08:55:50
Ostatnia zmiana:2008-02-05 08:55:56
Ilość wyświetleń:1057
Urząd Gminy Słońsk
Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij