Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Słońsk

Kolorowy pasek

Budżet na 2007r.

Uchwała Nr III/12/2006

Rady Gminy w Słońsku

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w spawie uchwalenia budżetu gminy Słońsk na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4,pkt 9 lit d   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. I65ust.l i4,art. 166, art. 173 ust 1 i 4 , art. 184 ust 1 pkt. 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9, 10,11,13,15, ust 2 pkl. 1 i 2 ust 3 ,ust4pkt.l , art. 188 ust 2 i art. 195 ust 2 , ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 2249 poz. 2104 ze zmianami/

Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1. 1 .Dochody budżetu gminy ustala się w wysokości 13 162 565 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

S 2.1. Wydatki budżetu gminy ustala się w wysokości  12 416 415 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

2. Z wydatków o których mowa w ustępie 1 przeznacza się na :

1/. wydatki bieżące kwotę - 8 455 632 zł w tym:

a) kwotę 4 072 591 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) kwotę 72 200 zł z przeznaczeniem na dotacje

c) kwotę 160 050 zł na wydatki związane z obsługą długu gminy

2/. wydatki majątkowe kwotę 3 960 783 zł w tym: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 3

§3

1 .Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 746 150 zł z przeznaczeniom na:

1/ na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 47 375

2/ na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 698 775

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 714 415 zł.

Rozchody w wysokości 1 460 565 zgodnie z załącznikiem nr 4 w tym:

- spłata kredytów kwota 761 790

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 698 775

§4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80 000

§5

1. Dochody i wydatki związane Z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami .zgodnie z załącznikiem nr 5

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6 .1.Ustala się dochody w kwocie 80 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:

1/ zakładu budżetowego:

przychody - 887 200

wydatki zł - 847 200

zgodnie z załącznikiem nr 8

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

dochody-127 120zł

wydatki -  127 120 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9

§8

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej w Słońsku

1/ Z tytułu dopłaty do wody w wysokości 57 200 zł zgodnie z załącznikiem nr 10

2/ Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę 15 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13

§9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości

1/.przychody 7 500

2/ wydatki 35 000

zgodnie z załącznikiem nr 11

§10

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000

2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 000 000

3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 750 000

§11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 11 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12

§12

Upoważnia się Wójta do :

1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł 2/ zaciągania zobowiązań:

a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3

b/ z tytułu umów .których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1 025 000

3/ dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4/ przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych

5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

 

§13

Wykonanie Uchwały powierz się Wójtowi

 

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Załączniki

Uchwała Nr III-12-06 (373.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (632.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (540.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (168kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (85.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (210.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 (82.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 (102.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 (95.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 (112.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 (66.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 (85.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 13 (81.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacje o dochodach i wydatkach (748.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacje o dochodach i wydatkach - Załącznik (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karina Burkiewicz
Data utworzenia:2008-02-18 14:37:14
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowaluk
Data wprowadzenia:2008-02-18 14:37:48
Opublikował:Mariusz Kowaluk
Data publikacji:2008-02-18 14:39:21
Ostatnia zmiana:2008-04-04 13:58:58
Ilość wyświetleń:1074
Urząd Gminy Słońsk
Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij