Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Słońsk

Kolorowy pasek

Warunki Zabudowy

Decyzje o warunkach zabudowy

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Uzyskania decyzji o warunkach zabudowy wymaga również zmiana zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku. Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane:

1) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska*, albo 

2) wymagające pozwolenia na budowę**.

Podstawa prawna – art.4 ust. 2, art. 59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.).

*Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 ze zm.).

**Wykaz obiektów budowlanych oraz robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, zawarty jest w art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

Ustalenie warunków zabudowy następuje w drodze decyzji na wniosek inwestora. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy powinien zawierać:

1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;

2) charakterystykę inwestycji obejmującą:

a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania  lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b) określenie  planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

 

Do wniosku (wzór wniosku do pobrania poniżej) należy dołączyć: 3 egz. kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku,  kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy wraz z obszarem, na który  inwestycja będzie oddziaływać, a także obszar wokół terenu objętego wnioskiem o wymiarach równych co najmniej trzykrotnej szerokości frontu działki, nie mniej niż

Podstawa prawna – art. 64 ust.1 w związku z art. 52 ust.1 i 2  oraz art. 61  ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.);  §3. ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164 z 2003 r. poz. 1588).

 

Opłaty: Opłatę skarbową pobiera się na podstawie (Dz. U. Nr 225, poz. 1635  z 2006 r.). z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opłata skarbowa  wniesiona na kwit  w dniu składania wniosku w wysokości 107,00 zł – nie dotyczą sprawy budownictwa mieszkaniowego.

Zwalnia się od opłaty skarbowej: na podstawie art. 8 pkt.2 i 3 o opłacie skarbowej  jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.2 – sprawy budownictwa mieszkaniowego. 

Miejsce załatwienia sprawy:

wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w  sekretariacie Urzędu Gminy w Słońsku wraz z załącznikami; kopie mapy zasadniczej, przyjęte  do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej  w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie

Jednostka załatwiająca sprawę:

Wydział  Budownictwa Urzędu Gminy w Słońsku. ul. Sikorskiego 15, pokój 17,(poddasze), tel. 095 757 22 74.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) i procedurą w sprawie ustalenia warunków zabudowy określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z art. 129  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załączniki

wniosek (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tadeusz Tomasik
Data utworzenia:2008-02-19 12:28:13
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowaluk
Data wprowadzenia:2008-02-19 12:28:46
Opublikował:Mariusz Kowaluk
Data publikacji:2008-02-19 12:36:16
Ostatnia zmiana:2008-02-19 12:36:50
Ilość wyświetleń:1769
Urząd Gminy Słońsk
Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij