Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Słońsk

Kolorowy pasek

Budżet na 2009r.

Rady Gminy w Słońsku

z dnia 22 grudnia 2008 roku

 

w spawie: uchwalenia budżetu gminy Słońsk na 2009 rok

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4, pkt 9 lit. d, i, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 86 ust 1, art. 165 ust.1, 4, art. 166, art. 168 ust 2 pkt.2, art. 173 ust 1,2 i 4, art. 184 ust 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, ust 2 pkt. 1 i 2 ust 3, ust 4 pkt.1, art. 188 ust 2 i art. 195 ust 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

 

Rada Gminy uchwala, co następuje :

 

§ 1

Dochody budżetu gminy ustala się w wysokości 20.254.004,00

w tym ;

a) dochody bieżące  - 11.112.671,00 zł

b) dochody majątkowe – 9.141.333,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

 

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy ustala się  w wysokości 22.247.650,00  

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

 

2. Z wydatków o których mowa w ustępie 1 przeznacza się na :

1. wydatki bieżące kwotę  - 9.905.546,00 zł w tym:

a)     kwotę 4.934.754,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b)     kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje

c)     kwotę 178.180,00 zł na wydatki związane z obsługą długu gminy

2. wydatki majątkowe  kwotę 12.342.104,00 zł

 

3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 - zgodnie z załącznikiem nr 3

 

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 13

 

 

§ 3

1.     Ustala się deficyt budżetu  gminy w wysokości 1.993.646,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu  zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 1.993.646,00 zł

2.     Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2.989.886,00 ,

3.     Ustala się rozchody w wysokości 996.240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

-         spłata kredytów i pożyczek w kwocie 996.240,00 zł nastąpi z dochodów własnych gminy

 

§ 4

W budżecie gminy tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00  

2. rezerwę celową w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

 

§ 5

1.     Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5

2.     Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6

3.     Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

 

§ 6

1.     Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000,00 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2.     Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

 

§ 7

1.     Ustala się plan przychodów i wydatków  Zakładu Budżetowego w wysokości

- przychody – 1.026.500,00 zł

- wydatki zł - 966.500,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 8

2.     Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości

- dochody – 124.040,00 zł

- wydatki  - 124.040,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 8

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 140.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12

 

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości

1. przychody - 15.000,00 zł

2. wydatki - 22.000,00 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 10

 

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1.     sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty – 1.500.000 zł

2.     sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty - 3.000.000 zł

 

§ 11

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości  16. 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12

 

§ 12

Upoważnia się Wójta do :

1.     zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku     budżetowego deficytu budżetu do  wysokości  1.500.000,00 zł

2.     zaciągania zobowiązań:

a)     na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa - do wysokości określonej w załączniku nr 3

b)     z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę  1.025.000,00 zł

3.     dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4.     przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków  majątkowych

5.     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

6.     udzielania w roku budżetowym poręczeń do wysokości 50.000,00 zł

 

§ 13

1.Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielonych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 50.000,00 zł

2. Ustala się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 300.000,00 zł

 

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXVIII-179-2008 (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Dochody (182kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Wydatki (306.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - Limit wydadków (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - Zadania zlecone (47.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - Porozumienia cmentarz (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 - Zadania powierzone (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 - Zakład budżetowy (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 - Rachunek dochodów własnych (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 - GFOSiGW (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 - Jednostki pomocnicze (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 - Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansowego (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 13 - Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych (48.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Edmund Niemyski
Data utworzenia:2009-01-02 09:12:09
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowaluk
Data wprowadzenia:2009-01-02 09:11:56
Opublikował:Mariusz Kowaluk
Data publikacji:2009-01-02 09:20:10
Ostatnia zmiana:2009-01-02 09:20:27
Ilość wyświetleń:1273

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij