Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Słońsk

Kolorowy pasek

Budżet na 2010r.

Uchwała Nr XXXIX/250/2009

Rady Gminy Słońsk

z dnia 16 grudnia 2009 roku

w sprawie: uchwały budżetowej gminy Słońsk na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy w Słońsku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody w łącznej kwocie 17.805.786 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 11.843.074 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.962.712 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Określa się wydatki w łącznej kwocie 20.625.077 zł z tego :

a) w kwocie 10.811.907 zł

b) majątkowe w kwocie 9.813.170 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 10.811.907 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 7.807.413 zł, z czego:

a)         wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.500.656 zł,

b)         wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.306.757 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 160.000 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.632.054 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego 212.440 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9.813.170 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.813.170 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 9.299.170 zł.

4. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt w wysokości 2.819.291 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.819.291 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.393.286 zł, w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 496.840 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.573.995 zł, w tym spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 496.840 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1.500.000 zł;

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.500.000 zł;

3. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 500.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 95.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 5.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości:

przychody - 1.171.100 zł,

koszty – 1.111.100 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości: dochody – 134.040 zł wydatki – 134.040 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 9,

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 10,

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 104.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

przychody – 21.000 zł

wydatki – 22.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.

2. Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4 niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 1.025.000 zł.

3. Dokonywania zmian:

a) W planie wydatków na uposażenia i na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) W planie wydatków majątkowych w ramach działu,

c) W planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększenie lub zmniejszenie) w zakresie wydatków bieżących.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału, z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,

§ 13. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki

Uchwała Nr XXXIX-250-2009 (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik1 (178kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik2 (964.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik3 (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik4 (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik5 (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik6 (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik7 (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik8 (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik9 (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik10 (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik11 (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik12 (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik13 (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Edmund Niemyski
Data utworzenia:2009-12-22 10:05:13
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowaluk
Data wprowadzenia:2009-12-22 10:05:23
Opublikował:Edmund niemyski
Data publikacji:2009-12-22 10:06:13
Ostatnia zmiana:2009-12-22 10:07:13
Ilość wyświetleń:1158

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij