Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziałów w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Słońsk

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. nr 207, poz. 2108) oraz uchwały nr XLIV/282/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Słońsk.

WÓJT  GMINY  SŁOŃSK

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziałów
w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Słońsk

Opis nieruchomości

Słońsk, ul. 3-go lutego, działka nr 506/10, o powierzchni 55m2 zabudowana budynkiem gospodarczym, składającym się z 7 boksów.

 

Udział w nieruchomości

15/100

14/100

13/100

12/100

13/100

14/100

19/100

Numer boksu

Boks
nr 1

Boks
nr 2

Boks
nr 3

Boks
nr 4

Boks
nr 5

Boks
nr 6

Boks
nr 7

Powierzchnia boksu

6,40m2

6,10 m2

5,70 m2

5,40 m2

5,80 m2

6,00 m2

8,30 m2

Cena

590,00zł

550,00zł

511,00zł

472,00zł

511,00zł

550,00zł

746,00zł

Wadium

60,00zł

60,00zł

50,00zł

50,00zł

50,00zł

60,00zł

70,00zł

Wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów.

Przeznaczenie w POZP: działka do dnia 31.12.2002r. znajdowała się pod symbolem planu "10MW" i zapisie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z infrastrukturą towarzyszącą.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999r. z póź. zm.) powyższy zapis stracił moc z dniem 31.12.2002r.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słońsk zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Słońsk nr XIX/120/2000 z dnia 28 grudnia 2000r. nie przewiduje zmian dla w/w działek.

Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Przetarg

odbędzie się 7 stycznia 2011r. o godz. 1100

w Urzędzie Gminy w Słońsku

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Słońsku w GBS Barlinek O/Słońsk 93 8355 0009 0034 9877 2000 0005
do 4 stycznia 2011r. do godz. 1500

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Przedstawiciele osób prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od dnia przetargu.

Koszty umowy ponosi nabywca.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słońsku biuro nr 8 lub telefonicznie pod nr 095 7572271 wew. 19.

 

Słońsk, dn. 9.12.2010r.

Załączniki

przetarg (2.8MB)    

Metadane

Źródło informacji:Marta Cieciura
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Zimmerman
Data wprowadzenia:2010-12-09 15:10:50
Opublikował:Wojciech Zimmerman
Data publikacji:2010-12-09 15:20:30
Ostatnia zmiana:2010-12-09 15:21:23
Ilość wyświetleń:729